سخن روز /
تحلیل اطلاعات مدیران عامل اتحادیه های استان در بخش روستایی و کشاورزی

تحلیل اطلاعات مدیران عامل اتحادیه های استان در بخش روستایی و کشاورزی

 

با عنایت به ابلاغ شماره204/110/97/10540 مورخ97/4/30 جهت بررسی وضعیت تطابق صلاحیت مدیران عامل موجود اتحادیه های استانی با « آئین نامه تعیین صلاحیت نامزدهای حقیقی و حقوقی سمت هیأت مدیره  ، مدیرعامل و بازرسان شرکت ها واتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و زنان» ، بانک اطلاعاتی از وضعیت جمعیت شناختی مدیران عامل موجود اتحادیه های استانی تهیه شد که خلاصه تحلیل داده ها به شرح ذیل است.

الف- وضعیت آماری اتحادیه های استانی

بررسی وضعیت آماری اتحادیه های استانی نشان می‌دهد در حال حاضر در سطح 32 استان کشور، تعداد 264 اتحادیه استانی ساختار یافته فعال و یا در حال فعالیت وجود دارد که از این مقدار،تعداد 225 اتحادیه استانی تاریخ آخرین انتخابات مدیران عامل آنها قبل از ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت بوده است و صرفاٌ تعداد 39 نفر از مدیران عامل اتحادیه های استانی بعد از ابلاغ آئین نامه انتخابات شده اند.

تعداد اتحادیه های فعال

انتخابات قبل از تصویب آئین نامه

انتخابات بعد از تصویب آئین نامه

264

255    (6/96%)

39  (4/13%)

 

ب- وضعیت مدرک تحصیلی مدیران عامل اتحادیه های استانی
در بررسی وضعیت تطابق رشته تحصیلی مدیران عامل وفق بند 3 ماده 2 آئین نامه تشخیص صلاحیت قابل ذکر است،از مجموع 264 مدیر عامل اتحادیه های استانی منصوب شده قبل و بعد از ابلاغ آیین نامه ،مدرک تحصیلی تعداد 22 نفر از مدیران عامل با بند 3 ماد 2 آئین نامه مطابفت ندارد، که 14 نفر از مدیران عامل قبل از ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعداد 8 نفر ازآنها بعد از ابلاغ آئین نامه منصوب شده اند .
همچنین از تعداد 206 مدیران عامل که مدرک تحصیلی آنها منطبق با بند 3 ماده 2 آئین نامه تشخیص صلاحیت میباشد، تعداد 175 نفر از مدیران عامل قبل از ابلاغ آئین نامه و 31 نفر از مدیران عامل بعد از ابلاغ آیین نامه منصوب شده اند .
از طرفی از 264 مدیرعامل اتحادیه های استانی، 36 نفر از مدیران عامل دارای مدرک دیپلم میباشند که تعداد 34 نفر از مدیران عامل قبل از ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعداد 2 نفر از مدیران عامل بعد از ابلاغ آئین نامه منصوب شده اند .

• وضعیت تحصیلی مدیران عامل اتحادیه های استانها(انتصاب شده قبل از ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت)
از تعداد 225 مدیران عامل اتحادیه های استانی که قبل از ابلاغ آئین نامه منصوب شده اند ،15 درصد(34 نفر) دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 8درصد(16 نفر) دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، 50 درصد(114 نفر) دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 25 درصد(57 نفر) دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و تنها 2 درصد(4 نفر) دارای مدرک تحصیلی دکتری میباشند .
• وضعیت تحصیلی مدیران عامل اتحادیه های استانها (انتصاب شده بعد از ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت)
از 39 نفر از مدیر عامل اتحادیه های استانی که پس از تاریخ ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت منصوب شده اند، 5درصد(2نفر) دارای مدرک تحصیلی دیپلم ، 5 درصد(2نفر )فوق دیپلم ،55 درصد (22 نفر )لیسانس و 35 درصد(13 نفر) فوق لیسانس می‌باشند .

 
 

وضعیت مدرک تحصیلی

تعداد کل

درصد

انتصاب قبل آئین نامه

انتصاب بعد آئین نامه

کارشناسی و بالاتر مطابق بند 3 ماده 2

206

78

175

31

کارشناسی و بالاتر غیر منطبق بند3 ماده 2

22

3/8

14

8

پائین تر  از کارشناسی

36

7/13

34

2

جمع

264

100

223(5/84%)

41(5/15%)

ج)وضعیت سنی مدیران عامل اتحادیه های استانی
وضعیت سن تقویمی مدیران عامل اتحادیه های استانی از تعداد 264 مدیرعامل موجود استانی به تفکیک 1/5 درصد(4نفر) بین 24 تا 30 سال ،27درصد (71نفر) بین 30 تا 40 سال ،40درصد (104 نفر )بین 40تا 50 سال ،19 درصد (49 نفر) بین 50 تا 60 سال ،12 درصد (34 نفر) بین 60 تا 70سال و0/5 درصد ( دو نفر) بالای 70 سال سن دارند.
• وضعیت سنی مدیران عامل اتحادی های استانها (انتصاب شده قبل از ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت)
از تعداد 225 مدیرعامل اتحادیه هایی که قبل از ابلاغ آئین نامه منصوب شده اند 1 درصد (2نفر)بین 24 تا 30 سال ،25 درصد (55 نفر) بین 30 تا 40 سال،39 درصد (88 نفر) بین 40 تا 50 سال ،19 درصد (44 نفر) بین 50 تا 60 سال ،15 درصد (34نفر) بین 60 تا 70 سال و 1 درصد (2نقر) از آنها بالای 70 سال سن دارند.
• وضعیت سنی مدیران عامل اتحادیه های استانها (انتصاب شده بعد از ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت)
از تعداد 39 نفر از مدیران عامل اتحادیه های استانی که پس از ابلاغ آئین نامه منصوب شده اند 5 درصد(2نفر )بین 24 تا 30 سال ،41 درصد (16 نفر)بین 30تا 40 سال ،41 درصد(16 نفر)بین 40 تا 50 سال و13 درصد(5 نفر ) دارای تقویمی 50 تا 60 سال میباشند.
مقایسه تطبیقی سن مدیران عامل اتحادیه های استانی منصوب شده قبل و بعد از ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت، نشان می دهد که پس از ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت افراد بالای 60 سال در سمت مدیرعامل منصوب نگردیده اند.

رده سنی (سال)

تعداد کل

درصد

انتصاب قبل آئین نامه

انتصاب بعد آئین نامه

30 - 24

4

5/1

2

2

40 - 30

71

27

55

16

50 - 40

104

40

88

16

60 - 50

49

19

44

5

70 - 60

34

12

34

0

70 و بالاتر

2

5/0

2

0

جمع

264

100

225  (2/85%)

39 (8/14%)

 
ج)وضعیت مدیران عامل بازنشسته در اتحادیه های استانی
بررسی وضعیت انتصاب مدیران عامل بازنشسته در اتحادیه های استانی نشان میدهد که 3 درصد(8نفر) از مدیران عاملی که قبل از ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت منصوب شده اند بازنشسته می‌باشند اما بررسی وضعیت بازنشستگی مدیران عاملی که پس ازابلاغ آئین نامه منصوب شد اند نشان می دهد که هیچ بازنشسته دولتی در سمت مدیر عاملی انتخاب نشده اند.
 

 

تعداد( نفر) مدیران عامل بازنشسته دولتی

انتصاب قبل آئین نامه

انتصاب بعد آئین نامه

8

8

0

چالش های موجود
1-وجود بیش از 36 نفر از مدیران عامل اتحادیه های استانی که دارای مدرک دیپلم می‌باشند.
2- وجود بازنشستگان در لیست مدیران عامل اتحادیه ها.
3- عدم رعایت مفاد بند 3 ماده 2 آئین نام تشخیص صلاحیت برای انتصاب مدیران عامل از نظر رشته مدرک تحصیلی .
4- انجام فعالیت مدیران عامل اتحادیه های استانی همزمان در اتحادیه های دیگر(موضوع ممنوعیت ماده 5 اساسنامه).
5- وجود تعداد زیادی از مدیران عامل استانی با مدت خدمت بالای 25 سال (علیرغم تغییرات متعدد هیأت مدیره و ساختار اتحادیه ها).
6- با عنایت به جایگاه و نقش مجامع عمومی در تصمیم گیری های مرتبط با تعمیق فرآیند اجرای آئین نامه تشخیص صلاحیت، ضعف نظارت مدیریت های تعاون روستایی استانها در برگزاری مناسب و بموقع مجامع و همچنین پایش مستمر اجرای آئین نامه صلاحیت از دیگر چالشها محسوب می‌شود.
 
1398/04/04
تصاویر مرتبط
RatingTitle
:3 :3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
Powered by DorsaPortal