سخن روز /
دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه هیأت-عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران
به استناد مفاد قانون نظام صنفی کشور، ماده 35 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی و تبصره2ماده11 آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهایکشاورزی و منابع-طبیعی موضوع تصویب نامه شماره130740/ت49235ﻫ مورخ 4/10/1397هیئت وزیران دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به شرح زیر است:
ماده1- مفاهیم و اختصارات
آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
هیأت عالی نظارت: هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران
کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان
اتاق کشاورزی ایران: اتاق اصناف کشاورزی ایران
اتاق کشاورزی شهرستان: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان
اتحادیه: اتحادیههای صنفی کشاورزی شهرستان
دبیر هیأت عالی نظارت: دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران
دبیرخانه: دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران
ماده2– دبیرخانه بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت محسوب میشود، دبیرخانه در وزارت جهادکشاورزی مستقر می باشد و دبیر آن توسط وزیر جهادکشاورزی(رئیس هیأت عالی نظارت) منصوب میشود.
ماده3- وظایف دبیرخانه به شرح زیر می باشد:
1- تهیه و تنظیم دستورکار، ارسال دعوتنامه، هماهنگی و انجام تمهیدات برای برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات هیأت عالی نظارت؛
2- بررسی و ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی درخصوص پروندهها و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت عالی نظارت؛
3- ابلاغ مصوبات هیأت عالی نظارت به کمیسیونهای نظارت، اتاق کشاورزی ایران، اتاق کشاورزی شهرستانها و سایر مراجع ذیربط؛
4- پیگیری تشکیل منظم جلسات کمیسیونهای نظارت و تطبیق مصوبات آنها با قوانین ومقررات ، آییننامه اجرایی، اساسنامه-ها، دستورالعملها و مصوبههای هیأت عالی نظارت و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور؛
5- تهیه پیشنویس ضوابط و مقررات، پیگیری تصویب و اجرای دستورالعملهای نظارتی درچارچوب وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت؛
6- پیگیری تأمین منابع مالی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه برای انجام وظایف محوله؛
7- پیگیری و نظارت بر انجام به موقع انتخابات اتاق کشاورزی ایران، اتاق کشاورزی شهرستان و اتحادیهها وفق دستورالعملهای مصوب هیأت عالی نظارت؛
8- ایجاد تمهیدات لازم به منظور برگزاری انتخابات اتاق کشاورزی ایران، اتاق کشاورزی شهرستانها و اتحادیهها به صورت الکترونیکی و تهیه تعرفه و فرم های موردنیاز؛
9- انجام پژوهشهای کاربردی، برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی، توجیهی، و انتشار کتب، نشریات و جزوات فنی و تخصصی مورد نیاز؛
10- ثبت و نگهداری مکاتبات، اسناد و گزارش ها و مستندسازی اقدامات و فعالیت های دبیرخانه؛
11- راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی و بانکهای اطلاعاتی؛
12- پیگیری و نظارت براجرای مصوبات و امور محوله هیأت عالی نظارت.
ماده4- دبیرخانه جزو ساختار وزارت جهادکشاورزی محسوب میگردد ، وزارتخانه موظف است درچارچوب مقررات نسبت به تأمین منابع انسانی، مالی و سایر امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن اقدام نماید.
ماده5- دبیرخانه بر اساس شرایط و امکانات برای انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل نسبت به سازماندهی فعالیتها و اقدامات خود در حوزههای امور عمومی، مالی، حقوقی، فناوری اطلاعات، پیگیری و نظارت، آموزش و پژوهش و سایر اموری که بر اساس مقررات به دبیرخانه واگذار می شود اقدام می نماید.
تبصره1-معاونتهای ستادی، سازمانهای وابسته و واحدهای استانی وزارت جهادکشاورزی در صورت نیازدبیرخانه به خدمات فنی و پشتیبانی آنها موظفند همکاری لازم را با دبیرخانه بعمل آورند.
تبصره2-دبیرخانه می تواند جهت اجرای وظایف محوله نسبت به تشکیل کارگروه و جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو هیات عالی نظارت اقدام نماید.
تبصره3-دبیرخانه میتواند جهت اجرای وظایف محوله حسب مورد از خدمات مشاوره کارشناسان موضوعی استفاده نماید.
ماده6- مسئوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده دبیر هیأت عالی نظارت میباشد.
ماده7- این دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره به پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی در تاریخ 22/7/1399 به تصویب هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران رسیده است.
1401/07/25
تصاویر مرتبط
RatingTitle
:3 :1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
Powered by DorsaPortal