سخن روز /
آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
(اصلاحیه مصوب تاریخ 25/9/97هیئت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه 25/9/97 به پیشنهاد شماره 5840/020 مورخ 29/2/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع تصویب نامه شماره 40260/ت 34274 ک مورخ 20/3/1387 به شرح زیر اصلاح می شود:
فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – نظام صنفی کشاورزی: قواعد و مقررات و تشکلهای حرفهای است که در جهت ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و اختیارات، ساماندهی و نظم‌بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تنظیم و تنسیق می‌گردد.
ب – فرد صنفی کشاورزی: هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ در یکی‌ از مشاغل تولیدی و خدماتی کشاورزی و منابع طبیعی ‌فعالیت خود را در زمینه بهره‌برداری از منابع آب، خاک و منابع طبیعی به منظور تولید محصولات کشاورزی، گیاهی و حیوانی (محصولات غذایی یا مواد خام صنعتی با منشأ گیاهی و جانوری) در یک یا چند نوع از رشته های هفتگانه زیر قرار می‌دهد:
1. زراعت
2. باغداری و درختکاری مثمر و غیر مثمر
3. دامپروری، دامداری، تولیدات دامی، زنبور عسل و کرم ابریشم
4. طیور و ماکیان
5. آبزی پروری و صیادی (شیلات)
6. جنگلداری، جنگلکاری، مرتعداری، آبخیزداری و بیابان زدایی (منابع طبیعی)
7. آن بخش از خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی با یک مرحله تبدیل که نوعا از طریق روستائیان و عشایر انجام می شود.
تبصره- در صورت بروز اختلاف در مصادیق رشتههای موضوع جزء(7) این بند، نظر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور لازم الاجرا است.
ج- واحد صنفی کشاورزی: هر واحد تولیدی یا خدماتی کشاورزی‌ و منابع طبیعی که‌ بصورت ثابت یا سیار توسط‌ فرد یا افراد صنفی‌ کشاورزی با اخذ پروانه کسب کشاورزی برای فعالیتهای موضوع بند (ب) این ماده دایر بوده و یا دایر می شود.
تبصره) اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس بهرهبرداری، اشتغال از دستگاهها هستند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات موضوع این آیین‌نامه نمایند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذکور، با رعایت این آیین‌نامه و بر اساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.
د- صنف: گروهی از افراد صنفی کشاورزی که ماهیت فعالیت آنان از یک یا چند نوع فعالیت همگن بوده و در هریک از رشتههای هفتگانه موضوع بند (ب) این ماده قرار میگیرند.

هـ - اتحادیه صنفی کشاورزی: مجموعهای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده که پس از‌ تایید در وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد (584) و (585) قانون تجارت به ثبت می رسند و دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی می باشند.
و- پروانه کسب کشاورزی: مجوزی است که طبق مقررات این آیین نامه برای فعالیت در مشاغل کشاورزی موضوع بند (ب) این ماده به صورت موقت یا دائم از سوی اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان مربوط به فرد صنفی کشاورزی واجد شرایط داده می‌شود.
تبصره 1- دستورالعمل نحوه تعیین حداقل ابعاد اقتصادی برای صدور پروانه کسب کشاورزی با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه و پس از تصویب در یاد شده توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ می گردد.
تبصره 2- تحصیل این پروانه داوطلبانه بوده و مانع فعالیت کشاورزی نیست، لکن تنها دارندگان این پروانه از مزایای آن بهره مند خواهند شد.
ماده 2- ساختار نظام صنفی کشاورزی شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می باشد.
ماده 3- وظایف ساختار نظام صنفی کشاورزی به شرح زیر است:
الف- هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی و ارتقا جایگاه حرفهای بخش کشاورزی.
ب- دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفهای و پیگیری مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش کشاورزی.
ج-حضور در مجامع سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی و زمینهسازی حضور فعالان بخش در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی.
د) تعامل با دستگاهها و سازمانهای دولتی در راستای تعیین الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی.
هـ) تعامل با دستگاهها و سازمانهای دولتی در جهت تنظیم بازار، قیمت گذاری محصولات کشاورزی و تعیین و تنظیم تعرفههای خدمات کشاورزی.
و) نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات محصولات.
ز) همکاری با وزارت جهاد کشاورزی جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی و مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و ترویج شیوههای نوین کشاورزی.

ماده 15- مجازات تخلفات موضوع بندهای (ب) تا (ی) ماده (14) این آیین‌نامه، با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:
الف – اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در اتحادیه صنفی کشاورزی.
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در اتحادیه صنفی کشاورزی.
ج- محرومیت از دریافت تسهیلات.
د- جریمه نقدی از یک تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعالیت غیر مجاز به تشخیص هیئت ها.
ﻫ– تعلیق پروانه از یک ماه تا یک سال.
و – لغو پروانه (تعطیل محل کسب) در صورت لزوم.
تبصره 1- هیئتها می‌توانند برای ارزیابی میزان سود و منافع حاصل از فعالیت غیر مجاز از نظر کارشناس رسمی دادگستری که با هزینه جهاد کشاورزی شهرستان مربوط انتخاب می‌گردد، استفاده نمایند.
تبصره 2- درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای آیین‌نامه هزینه شود.
ماده 16- شاغلان عضو نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی، از شمول این آیین‌نامه مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 17- هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، هیئتها مکلفند مراتب را برای رسیدگی جنبه جزایی آن به مراجع قضایی صالحه اعلام نمایند. رسیدگی مراجع قضایی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضاء نخواهد بود.

فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات
ماده 18- برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی کشاورزی و اعمال مجازاتهای مقرر در این آیین‌نامه، هیئت رسیدگی بدوی در هر شهرستان، مرکب از سه نفر شامل نماینده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط، نماینده دادگستری به حکم رئیس قوه قضاییه و نماینده اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، تشکیل می‌گردد.
ماده 19- شروع به رسیدگی در هیئتهای بدوی، با اعلام گزارش از سوی بازرسان، شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات اداری ذی‌ربط می باشد.
ماده 20- هیئتهای بدوی مکلفند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت شکایت یا گزارش، در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نمایند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای نخواهد بود.
ماده 21 – هر یک از طرفین می توانند در صورت اعتراض به رأی صادره، مراتب را کتباً ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، به هیئت تجدید نظر تسلیم نمایند. هیئت تجدید نظر در هر شهرستان مرکب از رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط یا یکی از معاونین ذیربط، رئیس دادگستری یا نماینده وی، رئیس یا یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مربوط، می‌باشد که ظرف یک ماه با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به درخواست تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. رأی هیئت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراست. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای نخواهد بود.
ماده 22- جلسات هیئت‌های بدوی و تجدید نظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با نظر اکثریت معتبر می‌باشد.
ماده 23- هیئت های بدوی و تجدید نظر ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات و گزارشات دریافتی می باشند و چنانچه شکایت یا گزارشی را وارد تشخیص ندهند یا رسیدگی به آن را در صلاحیت خود ندانند، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این‌صورت، پس از اخذ دفاعیات، اتخاذ تصمیم می نمایند.
ماده 24- در صورت عدم امکان تشکیل هیئت بدوی و تجدید نظر در هر شهرستان، یکی از هیئت های نزدیک ترین شهرستان همجوار همان استان یا مرکز استان وظایف مقرر را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 25- اداره امور هیئت‌های بدوی و تجدید نظر، مسئولیت تشکیل جلسات و انجام هماهنگی‌ها، تشکیل پرونده، تعیین نوبت و وقت رسیدگی، ابلاغ و اجرای آراء و سایر امور دبیرخانه‌ای و همچنین رسیدگی به تخلفات هیئت‌ها، به عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط می‌باشد.

فصل پنجم- سایر مقررات
ماده 26- اتحادیههای صنفی کشاورزی موظفند پانزده درصد(15%) از مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب را به حساب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان واریز نمایند.
تبصره- اتاق اصناف کشاورزی شهرستان موظف است پنج درصد (5%) از کل وجوه دریافتی موضوع این ماده را به حساب اتاق اصناف کشاورزی ایران واریز نماید.
ماده 27- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، اساسنامههای الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی که مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره و هیئت رئیسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید. اساسنامههای مذکور پس از تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا در اختیار ساختار نظام صنفی کشاورزی قرار میگیرد. تا زمان ابلاغ این اساسنامهها، اساسنامههای موجود لازم الاجرا است

تبصره - وظایف و اختیارات اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی ایران در چهارچوب این آیین نامه، اساسنامهها و شیوه نامههای مربوط پس از تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ می شود.

فصل دوم- ساختار نظام صنفی کشاورزی
ماده 4- در هر شهرستان‌ افراد و واحدهای صنفی‌ کشاورزی با رعایت‌ مقررات این‌ آیین‌نامه، اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی و دستورالعملهای مربوط نسبت به‌ تشکیل‌ اتحادیه صنفی کشاورزی برای‌ انجام‌ وظایف‌و مسئولیت‌های‌ مقرر در این آیین نامه اقدام‌ می‌کنند.
تبصره 1- حد نصاب‌ تعداد افراد و واحدهای صنفی‌ کشاورزی برای تشکیل‌ اتحادیه صنفی کشاورزی مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا شدن این آیین نامه تهیه و پس تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ می شود.
تبصره2- اتحادیه صنفی کشاورزی موظف است مصوبات‌ و بخشنامه‌های‌ هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران‌ و کمیسیون نظارت‌ بر اصناف کشاورزی‌ شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان را ‌که در چهارچوب‌ این‌ آیین‌نامه به اتحادیه ابلاغ‌ می‌شود، اجرا نماید.
ماده 5- هر شهرستان دارای یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان می باشد. اتاق مذکور مرکب از هیئت مدیره اتحادیههای صنفی کشاورزی هر شهرستان بوده و انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این آیین نامه و اساسنامه مربوط را بر عهده دارد.
تبصره‌- اتاق اصناف کشاورزی شهرستان موظف‌ است‌ مصوبات‌ و بخشنامه‌های هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران،‌ کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی ایران ‌را ظرف پنج‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌، به‌ اتحادیههای صنفی کشاورزی ابلاغ‌ کند. پس‌از انقضای‌ این‌ مهلت‌، دبیرخانه‌ مراجع مذکور می‌توانند بی‌واسطه ‌مصوبات‌ و بخشنامه‌های‌ خود را برای‌ اجرا به‌ اتحادیههای صنفی کشاورزی ابلاغ‌ کنند.
ماده 6- برای اداره امور کلان نظام صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران مرکب از نمایندگان منتخب هیئت‌ رئیسه اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانهای کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو (هر دستگاه یک نفر) و در تهران تشکیل می شود و به عنوان بالاترین مرجع برنامه ریزی و تصمیم گیری نظام صنفی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل می کند.
تبصره 1- تعداد نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی شهرستانهای هر استان در اتاق اصناف کشاورزی ایران یک نفر می باشد که توسط اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان و با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان انتخاب و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران معرفی می شوند. به ازای هر (40) هزار نفر عضو اتحادیههای صنفی کشاورزی شهرستانهای هر استان یک نماینده به سهمیه آن استان اضافه می شود ولی در هر حال تعداد نمایندگان هر استان حداکثر پنج نفر خواهد بود.
تبصره 2- نحوه انتخاب نمایندگان اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می رسد.
ماده 7- هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران مرکب از هفت عضو اصلی و چهار عضو علی البدل است که شش عضو اصلی و چهار عضو علی البدل آن از بین اعضای غیر دولتی اتاق مذکور و با رأی ‌مخفی اعضای اتاق یاد شده برای چهار سال انتخاب می شوند و عضو هفتم هیئت رئیسه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی‌ ایران ‌از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود. همزمان با انتخاب اعضای هیئت رئیسه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.
ماده 8- هیئت رئیسه منتخب ظرف مدت پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می دهد و از میان اعضای غیر دولتی یک نفر را بعنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند. همچنین در این جلسه دو نایب رئیس(اول و دوم )، یک دبیر و یک ‌خزانه‌دار انتخاب می‌شوند.
ماده 9- مدت‌ عضویت اعضای غیردولتی اتاق اصناف کشاورزی ایران در هیئت‌ رئیسه‌ نمی‌تواند بیش‌ از مدت‌ باقیمانده‌ از عضویت‌ آنها در هیئت‌مدیره اتحادیه صنفی کشاورزی و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان باشد. با پایان‌ یافتن ‌مدت‌ عضویت هر عضو، عضو علی البدل جایگزین‌ خواهد شد.
ماده 10- رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با وظایف و اختیارات زیر، بالاترین مقام اجرایی و اداری نظام صنفی کشاورزی ایران است:
الف - نمایندگی نظام صنفی کشاورزی در مراجع داخلی و بین المللی.
ب - مسئول اجرای مصوبات اتاق اصناف کشاورزی ایران.
ج - نظارت بر عملکرد دبیرخانه اتاق اصناف کشاورزی ایران.
د - تهیه پیشنهادهای لازم برای تحقق اهداف مندرج در آیین نامه و ارائه آن به اتاق اصناف کشاورزی ایران.
هـ - تهیه دستورالعمل چگونگی‌ صدور پروانه‌ کسب کشاورزی و ارائه آن به هیئت رئیسه جهت تصویب.
و - هماهنگی در نظارت بر عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف کشاورزی شهرستانها.
ز - ابلاغ دستور العملها، مصوبات و بخشنامهها.
ح - انجام مکاتبات اداری نظام صنفی.
ط– انجام سایر امور محوله از طرف اتاق اصناف کشاورزی ایران و سایر اموری ضروری برای اداره نظام صنفی کشاورزی.
تبصره– نایب رئیس در غیاب رئیس عهده دار وظایف رئیس خواهد بود. رئیس می تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به نواب رئیس تفویض کند.
ماده 11- به‌ منظور برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیهها، اتاقهای ‌اصناف کشاورزی شهرستانها و اتاق اصناف کشاورزی ایران و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها، هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی با عضویت وزیران جهاد کشاورزی(رئیس)،کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزرا حسب دستور جلسه و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی حسب دستور جلسه بدون حق رای تشکیل می شود.
تبصره 1- کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطوح شهرستان و شهرستان مرکز استان با ترکیب بالاترین سطح دستگاههای متناظر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران تشکیل می شود.
تبصره 2- دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطوح شهرستان و شهرستان مرکز استان به ترتیب در وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مستقر می باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانههای فوق به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می رسد.
ماده 12- وظایف‌ و اختیارات‌ هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به شرح زیر است:
الف- تصویب دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها در حدود مفاد این‌ آیین نامه.
ب‌- رسیدگی‌ به‌ اختلافات‌ بین‌ کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها، اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و اتاق اصناف کشاورزی ایران و اتخاذ تصمیم لازم.
ج- رسیدگی و ابطال‌ انتخابات‌ و یا عزل‌ اعضای هیئت‌ مدیره اتحادیههای صنفی کشاورزی و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها به‌ پیشنهاد کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی ‌ شهرستان در صورت وجود جهات ابطال یا عزل مطابق ضوابط مربوطه.
د- رسیدگی و ابطال انتخابات و یا عزل اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران در صورت وجود جهات ابطال یا عزل مطابق ضوابط مربوطه.
هـ - رسیدگی‌ به‌ بودجه‌، ترازنامه‌ و صورتهای مالی‌ اتاق اصناف کشاورزی ایران و تصویب ‌آنها پس از استماع گزارش بازرس.
و- سایر مواردی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین نامه به‌ هیئت مذکور محول‌ شده ‌است‌.
تبصره‌ 1- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان متناظر با ساختار نظام صنفی کشاورزی در دستورالعملهای مربوط که به تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می رسد، خواهد بود.
تبصره 2- ضوابط مربوط به بندهای (ج) و (د) این ماده از سوی اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه و به تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می رسد.

فصل سوم – تخلفات و ضمانت اجراهای مربوط
ماده 13- هر موسسه یا دفتر یا محل کسب و پیشه ای که بدون دریافت مجوزهای لازم، برای انجام فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه دائر شده باشد، با اعلام اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفی از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌شود.
ماده 14 – تخلفات صنفی اعضاء از جمله شامل موارد زیر است :
الف – تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی – مصوب 1382 – در صورت انطباق با فعالیت اعضای صنف ؛
تبصره – در صورت انطباق تخلف عضو صنفی با یکی از موارد فصل مذکور به تشخیص هیئت‌های بدوی و تجدید نظر، موضوع مطابق مقررات قانون یاد شده رسیدگی و مورد اتخاذ تصمیم و صدور رای قرار می‌گیرد.
ب – عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی.
ج – سهل انگاری در انجام وظایف قانونی.
د – عدم رعایت استانداردها و ضوابط فنی.
هـ - اجحاف به سایر شاغلان بخش کشاورزی.
و – صدور گواهی و گزارش خلاف واقع.
ز – اشتغال در کارهای خارج از صلاحیت حرفه‌ای.
ح – عدم رعایت شرایط مقرر در مجوزهای صادره.
ط – سوء استفاده از عضویت یا موقعیت صنفی به نفع خود یا دیگری.
ی – دریافت و یا پرداخت هر گونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط.
1401/07/25
تصاویر مرتبط
RatingTitle
:3 :1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
Powered by DorsaPortal