سخن روز /
دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت
دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان

به استناد مفاد قانون نظام صنفی کشور، ماده 35 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی و تبصره2 ماده11 آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهایکشاورزی و منابع-طبیعی موضوع تصویب نامه شماره130740/ت49235ﻫ مورخ4/10/1397هیئت وزیران، دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان به شرح زیر است:
ماده1- مفاهیم و اختصارات
آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
هیأت عالی نظارت: هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران
کمیسیون نظارت شهرستان: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان
کمیسیون نظارت مرکز استان: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان
اتاق کشاورزی ایران: اتاق اصناف کشاورزی ایران
اتاق کشاورزی شهرستان: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان
اتحادیه: اتحادیههای صنفی کشاورزی شهرستان
دبیرخانه: دبیرخانه های کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان
ماده2- دبیرخانه بازوی اجرایی کمیسیون نظارت شهرستان محسوب می شود، دبیرخانه در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مستقر می باشد و دبیر آن به پیشنهاد رئیس و تصویب کمیسیون تعیین می-شود.
تبصره- دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان در سازمان جهادکشاورزی مستقر می باشد و دبیر آن به پیشنهاد رئیس و تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان تعیین می شود.
ماده3- وظایف و اختیارات دبیرخانه‌ به شرح زیر می باشد:
1- تهیه و تنظیم دستورکار، ارسال دعوتنامه، هماهنگی و انجام تمهیدات برای برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیسیون نظارت؛
2- ارسال مصوبات کمیسیون نظارت به دبیرخانه هیأت عالی نظارت و سایر مراجع ذیربط؛
3- پیگیری اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت؛
4- تهیه و ارائه گزارش های موردی و ادواری به کمیسیون نظارت و سایرمراجع ذیربط؛
5- ثبت و نگهداری مکاتبات، اسناد و گزارشها و مستندسازی اقدامات و فعالیتهای دبیرخانه؛
6- پیگیری تأمین منابع مالی و امکانات لازم برای اجرای برنامهها و تصمیمات کمیسیون نظارت؛
7- پیگیری اجرای مصوبات و امور محوله کمیسیون نظارت.
ماده4- دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان علاوه بر وظایف مندرج در ماده3 وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:
1- ‌ پیگیری تشکیل منظم جلسات کمیسیون نظارت شهرستانهای استان؛
2- بررسی موارد اختلافی بین کمیسیون نظارت شهرستان ، اتحادیهها و اتاق اصناف کشاورزی شهرستانهای استان برای طرح در جلسات کمیسیون نظارت مرکز استان؛
3- برگزاری نشستها، گردهماییها و کارگاههای آموزشی، توجیهی برای اصناف، کمیسیون نظارت شهرستان ها و نهادها و دستگاههای ذیربط.
ماده5- دبیرخانه جزو ساختار سازمان جهادکشاورزی محسوب میگردد، سازمان موظف است درچارچوب مقررات نسبت به تأمین منابع انسانی، مالی و سایر امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن اقدام نماید.
ماده6- دبیرخانه بر اساس شرایط و امکانات برای انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل نسبت به سازماندهی فعالیتها و اقدامات خود در حوزههای امور عمومی، مالی، حقوقی، فناوری اطلاعات، پیگیری و نظارت، آموزش و پژوهش و سایر اموری که بر اساس مقررات به دبیرخانه واگذار می شود اقدام می نماید.
تبصره 1- معاونتهای ستادی، سازمانهای وابسته و واحدهای استانی و شهرستانی سازمان جهادکشاورزی در صورت نیاز -دبیرخانه به خدمات فنی و پشتیبانی آنها موظفند همکاری لازم را با دبیرخانه بعمل آورند.
تبصره2- دبیرخانه می تواند جهت اجرای وظایف محوله نسبت به تشکیل کارگروه و جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو کمیسیون نظارت اقدام نماید.
تبصره3- دبیرخانه میتواند جهت اجرای وظایف محوله حسب مورد از خدمات مشاوره کارشناسان موضوعی استفاده نماید.
ماده7- مسئوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رییس کمیسیون نظارت میباشد.
ماده8- این دستورالعمل در 8 ماده و 4 تبصره به پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی در تاریخ 22/7/1399به تصویب هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران رسیده است.1401/08/09
تصاویر مرتبط
RatingTitle
:2 :2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
Powered by DorsaPortal