سخن روز /
آگهی و شرایط تجدید مزایده عمومی انبارهای امین آباد تهران
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد انبارهای خود واقع در تهران –شهرری- سه راه تقی آباد – جنب بیمارستان رازی – نرسیده به کارخانه آجر نسوز – انبارهای سازمان چای قدیم را جهت فعالیت در حوزه مربوط به کشاورزی و منابع تبدیلی به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با در نظر گرفتن شرایط مزایده حداکثر ظرف مدت 4 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران www.corc.ir مراجعه و با توجه به شماره آگهی مزایده درج شده در سامانه ستاد ایران به شماره 5001001151000008 نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکت (الف) حاوی ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی را در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813-حراست سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. شایان ذکر است بر اساس ابلاغیه شماره140936/1 مورخ11/05/1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت پاکتهای "ب" و "ج" صرفاً میبایست به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری شده و لذا از تحویل فیزیکی پاکات مذکور خودداری گردد.
 

ردیف

نام انبار

مساحت  (مترمربع)

قیمت هر متر مربع برای یکماه(ریال)

قیمت پایه برای یکماه (ریال)

قیمت پایه برای سال اول (ریال)

قیمت پایه برای سال دوم (ریال)

قیمت پایه برای سال سوم (ریال)

جمع قیمت پایه

1

انبار شماره 2

5,040

220,000

1,108,800,000

13,305,600,000

15,301,440,000

17,596,656,000

46,203,696,000

2

انبار شماره 4 قسمت اول

3,600

200,000

720,000,000

8,640,000,000

9,936,000,000

11,426,400,000

30,002,400,000

3

انبار شماره 5

5,120

220,000

1,126,400,000

13,516,800,000

15,544,320,000

17,875,968,000

46,937,088,000

4

انبار شماره 6 قسمت اول

3,880

220,000

853,600,000

10,243,200,000

11,779,680,000

13,546,632,000

35,569,512,000

5

انبار شماره 6 قسمت دوم

1,640

200,000

328,000,000

3,936,000,000

4,526,400,000

5,205,360,000

13,667,760,000

6

انبار شماره 7 قسمت اول

2,385

200,000

477,000,000

5,724,000,000

6,582,600,000

7,569,990,000

19,876,590,000

7

انبار شماره 7 قسمت دوم

437

200,000

87,400,000

1,048,800,000

1,206,120,000

1,387,038,000

3,641,958,000

8

انبار شماره 8

8,360

200,000

1,672,000,000

20,064,000,000

23,073,600,000

26,534,640,000

69,672,240,000

9

ساختمان اداری شماره 2

700

220,000

154,000,000

1,848,000,000

2,125,200,000

2,443,980,000

6,417,180,000

10

ساختمان اداری شماره 3

540

180,000

97,200,000

1,166,400,000

1,341,360,000

1,542,564,000

4,050,324,000

11

ساختمان حمام

400

240,000

96,000,000

1,152,000,000

1,324,800,000

1,523,520,000

4,000,320,000

12

ساختمان تجهیزات موتورخانه

50

120,000

6,000,000

72,000,000

82,800,000

95,220,000

250,020,000

13

ساختمان پست برق اضطراری

82

150,000

12,300,000

147,600,000

169,740,000

195,201,000

512,541,000

 

1401/10/19
Powered by DorsaPortal