آگهی و شرایط مناقصه عمومی امور خدماتی (نظافت و بهداشت ، آبدارخانه و راننده)
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد امور خدماتی (نظافت و بهداشت ، آبدارخانه ، راننده) مجموعه های تحت پوشش خود را به شرکتهای واجد شرایط مطابق با شرایط و موارد مندرج در اوراق شرایط مناقصه ، قانون برگزاری مناقصه و آیین نامه معاملات دولتی به شرکتهایی واجد شرایط به مناسبت ترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 4 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به آدرس WWW.CORC.IRمراجعه و با توجه به شماره آگهی مناقصه درج شده در سیستم مزبور به شماره 2099001151000001 نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکت (الف) را که حاوی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی می باشد ، در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه اول (دبیرخانه کمیسیون معاملات) تحویل و رسید دریافت نمایند .

روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
1399/04/08
Powered by DorsaPortal